domenica 10 settembre 2017

Primo giorno di scuola - Primer dia de classe - Primer día de clasesMi vergogno un po' di dirvi che il primo giorno di scuola sono sempre contenta, forse perché quasi tutti si lamentano del rientro e mi guardano male quando racconto che la sera prima, mi piace appuntare le matite e preparare con cura la cartella. Quando ero piccola, i primi di settembre passavo i pomeriggi ad annusare e sfogliare i libri di testo nuovi per poi ricoprirli con carta. Mi mettevo sul tavolo di cucina con le forbici, la carta colorata e il nastro adesivo. Spesso i manuali era incomprensibili per me, ma non mi impaurivano, anzi ero curiosa di usarli. In casa parlavamo catalano, invece i libri erano in castigliano, per questo mi sembrava di scoprire nuovi mondi nel leggere alcuni brani. Non contenta di sistemare la mia cartella mettevo la sopra coperta anche su i libri di mio fratello.
L'aula nuova a volte per tutti noi è una delusione, perché è troppo piccola o troppo grande e dispersiva, ma piano piano ci si abitua, diventando la nostra nicchia dove lavoreremo insieme per quasi un anno. Nei corridoi c'è un po di confusione, si vedono professori e alunni smarriti che cercano le loro classi. I ragazzi sono curiosi di conoscere i nuovi docenti e quel giorno non portano né libri né quaderni, come se volessero prolungare di qualche ora le loro vacanze.
Mi piace rivedere i colleghi e soprattutto gli studenti. Non penso alla fatica che faremo nelle giornate più pesanti, né ai problemi che sorgeranno per i vari malintesi con gli alunni o tra professori, né alla diversità di visione didattiche di noi docenti, né alla tristezza, alle difficoltà famigliari, crisi di panico, svenimenti o malattie di alcuni ragazzi, né alle volte che alla prima ora di lezione non si potrà fare l'appello per la mancanza di collegamento internet, né ai genitori degli alunni pressanti o a quelli poco presenti, né ai laboratori o aule speciali sforniti di tecnici e strumenti didattici, né ai pomeriggi a correggere interminabili compiti, né alle difficoltà di alcuni studenti nell'apprendere, né al disagio di molti alunni stranieri, né alla nostra impotenza nell'aiutarli. Tutto ciò magari succederà ma io continuo a essere felice il primo giorno di scuola, perché ogni anno ricordo la grande fortuna che abbiamo noi insegnanti di trascorrere il nostro tempo insieme ai giovani nel tentativo di guidarli affinché la loro vita sia migliore.

Primer dia de classe
M'avergonyeixo dir-vos que el primer dia de classe sempre estic contenta, potser perquè gairebé tothom es queixa al tornar a la feina i em mira malament quan dic que el vespre anterior vaig estar fent punta als llapis i preparant acuradament la cartera. Quan era petita, a primers de setembre passava les tardes olorant i fullejant els llibres de text nous i després els encuadernaba. Ho feia sobre la taula de la cuina amb tisores, paper de colors i cinta adhesiva. Sovint, els manuals eren incomprensibles per a mi, però jo no els tenia por perquè era curiosa i tenia ganes d'usar-los. A casa parlàvem català, en canvi els llibres estaven escrits en castellà, per això llegint alguns trossos em semblava descobrir mons nous. No només arreglava la meva cartera sinó que també ajudava al meu germà, dos anys més petit que jo, posant-li cobertes en tots els seus llibres.
L'aula nova de vegades per a tots nosaltres és una decepció, perquè és massa petita o massa gran, però a poc a poc un s'acostuma i  es va convertint en el nostre niu, on treballarem junts durant gairebé un any. Als passadissos hi ha una mica de xivarri, hi ha professors i alumnes perduts a la recerca de les seves classes. Els nois i les noies estan curiosos per conèixer els nous mestres i aquell dia no porten ni llibres ni quaderns, com si volguessin que les seves vacances duressin unes hores més.
M'agrada tornar a veure els col·legues i sobretot als estudiants. No penso en l'esforç que farem els dies més durs, ni en els problemes que sorgiran quan hi haurà malentesos amb alumnes o companys de treball, ni en la diversitat d'ensenyament del professorat, ni a la tristesa, les dificultats familiars, atacs de pànic, desmais, malalties d'alguns nois i noies, ni en els moments en què no podrem passar llista per falta de connexió internet, ni en els pares massa exigents, ni en les famílies desestructurades, ni en tallers o aules especials en què falta personal tècnic i eines educatives, ni en les tardes interminables corregint exàmens, ni en les dificultats d'alguns estudiants en l'aprenentatge, ni el patiment de molts alumnes estrangers, ni en la nostra impotència per ajudar-los. Tot això potser passi però jo seguiré sent feliç el primer dia de classes, perquè cada any segueixo recordant la sort que tenim nosaltres els professors de transcórrer el nostre temps al costat dels joves, intentant guiar-los perquè la seva vida sigui millor.

Primer día de clases
Me avergüenzo deciros que el primer día de clases siempre estoy contenta, tal vez porque casi todo el mundo se queja al volver al trabajo y me mira mal cuando digo que la noche anterior estuve sacando punta a los lapiceros y preparando cuidadosamente la cartera. Cuando era pequeña, a primeros de septiembre pasaba las tardes oliendo y hojeando los libros de texto nuevos y luego los encuadernaba. Lo hacía sobre la mesa de la cocina con tijeras, papel coloreado y cinta adhesiva. A menudo, los manuales eran incomprensibles para mí, pero yo no les tenía miedo porque era curiosa y tenía ganas de usarlos. En casa hablábamos catalán, en cambio los libros estaban escritos en castellano, por eso leyendo algunos trozos me parecía descubrir nuevos mundos. No sólo arreglaba mi cartera sino que también ayudaba a mi hermano, dos años más pequeño que yo, poniéndole cubiertas en todos sus libros.
El aula nueva a veces para todos nosotros es una decepción, porque es demasiado pequeña o demasiado grande, pero poco a poco uno se acostumbra y ésta se va convirtiendo en nuestro nido, donde vamos a trabajar juntos durante casi un año. En los pasillos hay un poco de barullo, hay profesores y alumnos perdidos en busca de sus clases. Los muchachos están curiosos por conocer a los nuevos maestros y ese día no llevan ni libros ni cuadernos, como si quisieran que sus vacaciones fueran a durar unas horas más.
Me gusta volver a ver a los colegas y sobre todo a los estudiantes. No pienso en el esfuerzo que vamos a hacer los días más duros, ni en los problemas que surgirán cuando habrá malentendidos con alumnos o compañeros de trabajo, ni en la diversidad de enseñanza del profesorado, ni en la tristeza, las dificultades familiares, ataques de pánico, desmayos, enfermedades de algunos chicos, ni en los momentos en los que no podremos pasar lista por falta de conexión Internet, ni en los padres demasiado exigentes, ni en las familias desestructuradas, ni en talleres o aulas especiales en los que falta personal técnico y herramientas educativas, ni en tardes interminables corrigiendo exámenes, ni en las dificultades de algunos estudiantes en el aprendizaje, ni en los apuros de muchos alumnos extranjeros, ni en nuestra impotencia para ayudarlos. Todo esto quizás ocurra pero yo seguiré siendo feliz el primer día de clases, porque cada año sigo recordando la suerte que tenemos nosotros los profesores de transcurrir nuestro tiempo al lado los jóvenes intentando guiarlos para que su vida sea mejor.

1 commento:

  1. Grazie del pensiero, anche mio che credo in questo lavoro di educatore e insegnante, che quando trovano colleghi come te basta poco vincere le difficoltà.
    Buon anno scolastico!

    RispondiElimina